Purchs hållbarhetsarbete

Vår syn på hållbarhet

Klimatkrisen är en avgörande fråga för vår tid och Sveriges vård och omsorg står för 20% av de offentliga utsläppen. En andel som fortsätter att öka och även ligger över det globala genomsnittet. På Purch är vi fast beslutna att minska vår egen och våra kunders negativa påverkan genom att sänka koldioxidutsläppen i verksamheten. Vi åtar oss att nå nettonollutsläpp av klimatskadliga växthusgaser senast 2050.

Att minska klimatpåverkan från vård- och omsorg är dock ett komplext arbete där regler och krav avseende hygien, smittskydd och patientsäkerhet måste beaktas.

Minskade utsläpp främjar inte bara miljön utan bidrar också till en hälsosammare framtid för patienter och personal. Genom att investera i hållbara lösningar och effektiv resurshantering kan vi göra skillnad, samtidigt som vi fortsätter att erbjuda högkvalitativ vård och omsorg för alla. Purch hjälper er att minska er påverkan på klimat & miljö och att säkerställa en hållbar värdekedja genom:

 • Identifiering och implementering av lösningar för minskad resursanvändning
 • Implementering av cirkulära lösningar
 • Identifiering av alternativa produkter med lägre klimatpåverkan
 • Leverantörsutvärdering
 • Beräkning av koldioxidutsläpp enligt GHG-protokollet
 • Strategidokument
 • Stöd i utveckling av hållbarhetsrapport och styrdokument för hållbarhetsarbetet
 • Utbildning och stöd för att öka verksamhetens förståelse för hållbarhetsfrågor och CSRD-kraven

Purchs hållbarhetsarbete

Vi på Purch är fast beslutna att göra vår del för att bekämpa klimatförändringar, skapa hållbara inköpslösningar och att värna mänskliga rättigheter i hela värdekedjan. Purch har därför upprättat processer som lever upp till de krav som ställs genom bland annat Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) och Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD), även om vi som bolag inte direkt omfattas av direktiven.

Detta innebär att Purch årligen beräknar och öppet redovisar våra utsläpp från Purchs egen verksamhet men också utsläppen som genereras genom våra medlemmars inköp på de avtal som ingår i vår avtalsportfölj. För att bidra till en hållbar värdekedja för våra medlemmar genomför vi årligen revision av våra avtalsleverantörer och alla nya leverantörer ska genomgå en utförlig Due Diligence-process. Slutligen ska alla våra avtalsleverantörer underteckna och efterleva Purchs Supplier Code of Conduct. Efterlevnad av denna uppförandekod utvärderas i samband med leverantörsrevisionen.

Våra hållbarhetsmål

Vi på Purch tror på att driva affärer med ansvar och vision. Tydliga hållbarhetsmål är kärnan i vår strategi för att göra positiv skillnad, såväl för vårt företag och våra medlemmar som för samhället vi verkar i.

 • Minska våra koldioxidutsläpp med 50% till 2030
 • Minska koldioxidutsläppen från medlemmars inköp genom avtalsportföljen med 50% till 2030*
 • Netto-noll senast år 2050 för Purch egen verksamhet såväl som för avtalsportföljen

* Koldioxidutsläppen från avtalsportföljen redovisas som så kallad CO2-intensitet. Intensiteten mäts som antal ton koldioxidekvivalenter (CO2e) per miljon kronor i inköpskostnad. Vi har valt att använda denna definition för att redovisa avtalsportföljens utsläpp då det på ett bra sätt tar hänsyn till ökad omsättning genom fler medlemskunder.